Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 22 53 36 600
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 22 53 36 610

  Referat do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 678

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 850
  • księgowość podatku VAT tel. 22 53 36 848, 22 53 36 849, 22 53 36 851
  • księgowość podatku PIT tel. 22 53 36 742, 22 53 36 861, 22 53 36 841
  • księgowość podatku CIT tel. 22 53 36 839
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 53 36 826
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 53 36 844

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 650
  • Pracownicy tel. 22 53 36 640, 22 53 36 862, 22 53 36 647, 22 53 36 646, 22 53 36 782, 22 53 36 858, 22 53 36 636, 22 53 36 652, 22 53 36 648, 22 53 36 635, 22 53 36 605, 22 53 36 639, 22 53 36 604, 22 53 36 777, 22 53 36 641

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 694
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 53 36 870, 22 53 36 871, 22 53 36 872, 22 53 36 876, 22 53 36 875

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 860
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 53 36 762, 22 53 36 887, 22 53 36 856, 22 53 36 882 
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 53 36 863, 22 53 36 878 
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 53 36 863, 22 53 36 878

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 680
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 53 36 670, 22 53 36 685, 22 53 36 683, 22 53 36 672, 22 53 36 705
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 53 36 670, 22 53 36 685, 22 53 36 683, 22 53 36 672, 22 53 36 705, 22 53 36 686, 22 53 36 687, 22 53 36 673, 22 53 36 665
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 22 53 36 670, 22 53 36 685, 22 53 36 683, 22 53 36 672,  22 53 36 705, 22 53 36 686, 22 53 36 687, 22 53 36 673, 22 53 36 665

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 660
  • wprowadzanie danych z deklaracji VAT  tel. 22 53 36 668
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, CIT-8  tel. 22 53 36 668
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-28 tel. 22 53 36 602
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-36 PIT-11, PIT40A  tel. 22 53 36 637
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-36L tel. 22 53 36 676
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-37 tel. 22 53 36 649
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-38 tel. 22 53 36 676
  • wprowadzanie danych z deklaracji PIT-39 tel. 22 53 36 894
  • wprowadzenie danych z aktów notarialnych, informacji z ewidencji pojazdów tel. 22 53 36 750, 22 53 36 751, 22 53 36 781
  • wprowadzanie danych z deklaracji PCC, SD-ZD, PIT-16A  tel. 22 53 36 793
  • kancelaria tel. 22 53 36 832
  • kasy fiskalne tel. 22 53 36 667, 22 53 36 668

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 700
  • Realizacja zadań  w zakresie prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach:
  • określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu,
  • ustalania zobowiązań podatkowych,
  • orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
  • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
  • wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
  • orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,
  • tel. 22 53 36 701, 22 53 36 709, 22 53 36 714, 22 53 36 725, 22 53 36 726

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik działu tel. 53 36 710
  • Realizacja zadań w zakresie prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, w tym w sprawach:
  • określania wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • ustalania zobowiązań podatkowych,
  • orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,
  • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
  • wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
  • wydawanie postanowień w trybie art.108B ustawy o podatku od towarów i usług
  • orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,
  • tel. 22 53 36 627, 22 53 36 931, 22 53 36 754, 22 53 36 756, 22 53 36 60

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 747
  • postępowania podatkowe w zakresie SD, PCC, w tym wnioski o stwierdzenie nadpłaty, zwrot podatku PCC tel. 22 53 36 644, 22 53 36 718, 22 53 36 721, 22 53 36 732
  • obsługa wydawanych zaświadczeń tel. 22 53 36 733
  • obsługa bieżąca Podatnika na Sali Obsługi, w tym wydawanie zaświadczeń tel. 22 53 36 623, 22 53 36 629

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 780
  • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika tel.: 22 53 36 658, 22 53 36 799, 22 53 36 788, 22 53 36 919, 22 53 36 736
  • zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych tel.: 22 53 36 658, 22 53 36 799, 22 53 36 788, 22 53 36 919, 22 53 36 736
  • typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli tel.: 22 53 36 658, 22 53 36 799, 22 53 36 788, 22 53 36 919, 22 53 36 736
  • analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników tel. 22 53 36 790

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 804
  • zwroty VAT tel. 22 533 22 53 36 784
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23 tel. 22 53 36 796 
  • pozostałe sprawy tel. 22 53 36 657

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 607
  • wymiana informacji podatkowych tel. 22 53 36 607
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 53 36 607

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik działu tel. 22 53 36 815
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 53 36 810, 22-53 36 816, 22-53 36 817, 22 53 36 818, 22 53 36 819, 22 53 36 820, 22 53 36 821, 22 53 36 822, 22 53 36 823, 22 53 36 820

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu tel. 22 53 36 655
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem
  • tel. 22 53 36 656, 22 53 36 659, 22 53 36 695
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2019 15:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz