Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Monika Naparty
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Hanna Charchuła
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Wioleta Ertman

  Naczelnik Urzędu Skarbowego nadzoruje bezpośrednio pracę:

  1. Zastępców Naczelnika (SZNK, SZNP)
  2. Działu Wsparcia (SWW)

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej i akceptuje upoważnienia do kontroli;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB);
  2. Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1);
  3. Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2);
  4. Trzeciego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3);
  5. Czwartego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4);
  6. Działu Kontroli Podatkowej (SKP);
  7. Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI);
  8. Referatu Spraw Karnych Skarbowych (SKK).

  Pierwszy Zastępca Naczelnika akceptuje:

  1. zwroty podatku wykazanego w deklaracjach podatkowych do wysokości 200.000 zł;
  2. informacje zawierające dane objęte tajemnicą skarbową uprawnionym organom, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa;
  3. przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT do 6 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego bez ograniczenia kwoty;
  4. odmowę zwrotu podatku VAT w żądanym terminie;
  5. postanowienia wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i inne dokumenty nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska organu w określonej sprawie;
  6. postanowienia wydawane w trybie art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku, gdy przedłużenie ustawowego terminu załatwienia sprawy nie przekracza 6 miesięcy;
  7. decyzje w sprawach dotyczących kas rejestrujących;
  8. zaświadczenia;
  9. analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania na podstawie odrębnych przepisów podatkowych;
  10. protokoły weryfikacyjne przy analizie dochodów z nieujawnionych źródeł;
  11. zwroty nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań podatkowych i korekt zeznań do wysokości 200.000 zł;
  12. odpowiedzi na zapytania innych państw członkowskich Unii Europejskiej/państw trzecich, wystąpienia do tych państw w sprawach obrotu;
  13. dokumenty związane z kontrolą podatkową;
  14. postanowienia nakładające kary porządkowe, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa;
  15. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia i niezawierające stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1);
  2. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2);
  3. Działu Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM);
  4. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  5. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  6. Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE);
  7. Pierwszego Referatu Rachunkowości (SER-1);
  8. Drugiego Referatu Rachunkowości (SER-2).

  Drugi Zastępca Naczelnika akceptuje:

  1. decyzje ustalające, określające zobowiązania podatkowe, odsetki, stwierdzające, określające, lub odmawiające nadpłaty, określające dochód/stratę, odmawiające zwrotu podatku oraz ograniczające zwrot podatku, określające nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym oraz stwierdzające nadpłatę lub zwrot, decyzje wydawane w trybie art. 245, 253, 253e i 254 ustawy Ordynacja podatkowa;
  2. postanowienia, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa;
  3. postanowienia wydawane w trybie art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku, gdy przedłużenie ustawowego terminu załatwienia sprawy nie przekracza 6 miesięcy;
  4. decyzje o odpowiedzialności spadkobierców, osób trzecich, płatników i inkasentów, podmiotów przekształconych oraz następców prawnych za zobowiązania podatkowe;
  5. decyzje w sprawie umorzenia postępowania podatkowego;
  6. stwierdzanie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ze względu na przedawnienie;
  7. decyzje z zakresu zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych, w tym w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  8. przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT do 6 miesięcy od wszczęcia postępowania podatkowego bez ograniczenia kwoty;
  9. decyzje w sprawie ograniczenia poboru podatku (zaliczek);
  10. rozstrzygnięcia w sprawie odraczania terminu składania deklaracji i zeznań podatkowych;
  11. decyzje o zabezpieczeniu oraz zarządzenia zabezpieczenia;
  12. decyzje w sprawach zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM);
  13. pisma związane z realizacją obowiązków i kompetencji w zakresie wykonywania funkcji organu egzekucyjnego;
  14. stanowisko wierzyciela w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów na postępowanie egzekucyjne w administracji;
  15. zaświadczenia;
  16. inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia i niezawierające stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2023 07:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian