Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.);

  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.);

  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.);

  4. ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 63 z późn zm.)

  5. ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2019r. , poz. 1438 z późn. zm.);

  6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z poźn. zm.);

  7. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

  8. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700 z poźn. zm.);

  9. ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1958 z późn. zm.);

  10. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1987 z poźn. zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 24.06.2015 09:03 Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2019 08:42
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian