Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Witold Brojek
  2. Zastępca Naczelnika - Paweł Tomaszek

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umorzenia zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia,
   3. Referatu Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych,
   4. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,
   5. Działu Kontroli Podatkowej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych,

  Do zakresu nadzoru sprawowanego przez Zastępcę Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  4. Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: <
   1. Działu Obsługi Bezpośredniej,
   2. Referatu Spraw Wierzycielskich,
   3. Referatu Egzekucji Administracyjnej,
   4. Referatu Rachunkowości.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020 13:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska