Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Witold Brojek

  Zastępca Naczelnika
  Paweł Tomaszek

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)    podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umorzenia zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)    wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)    udziela pracownikom upoważnień;
  5)    zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)    podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)    sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)    Zastępcy Naczelnika,
  b)    Referatu ds. Sekretariatu,
  c)    Referatu Orzecznictwa,    
  d)    Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających,    
  e)    Działu Kontroli Podatkowej, wymiany Międzynarodowej     
  i Spraw Karnych Skarbowych,
  f)    Wieloosobowego Stanowisko ds. Identyfikacji             
  i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników,

  Do zakresu nadzoru sprawowanego przez Zastępcę Naczelnika należy w szczególności:
  1)    prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2)    efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3)    prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.
  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1)    Działu Obsługi Bezpośredniej,
  2)    Referatu Spraw Wierzycielskich,
  3)    Referatu Egzekucji Administracyjnej,
  4)    Referatu Rachunkowości.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 08:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Justyna Pasieczyńska