Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Remigiusz Lazurek - tel. 25 682 39 77 wew. 303  
  remigiusz.lazurek@mf.gov.pl

  Małgorzata Bytniewska - tel. 25 682 39 77 wew. 307
  malgorzata.bytniewska@mf.gov.pl