Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  1. Co należy zrobić
  W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika, jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym na sali obsługi podatnika na stanowisku 11-13 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

  2. Opłaty
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 622, 643) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej.
  Opłata skarbowa wynosi 21 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Garwolinie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Garwolinie nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.
  Przy złożeniu wniosku należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

  3. Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej
  Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań w sprawach wymienionych:
  - art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy o opłacie skarbowej, np.: w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego oraz
  - w art. 3 ustawy o opłacie skarbowej – jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.
  Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej ze zwolnienia z opłaty skarbowej korzystają m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, państwa obce na zasadach wzajemności.

  4. Realizacja
  Zgodnie z art. 306 § 2, 3 i 4 organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
  Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy jeżeli:
  - urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawny,
  - osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia.
  Wniosek o potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest rozpatrywany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Jeżeli wniosek złożyła osoba trzecia, to weryfikacji podlega uprawdopodobnienie jej interesu prawnego do złożenia tego wniosku.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym lub zwolnionym albo postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o żądanej treści.

  5. Prawo do złożenia wniosku przysługuje
  Podatnikowi, którego potwierdzenie dotyczy, jak również osobie trzeciej mający interes prawny w złożeniu wniosku.

  6. Środki odwoławcze
  Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
  5.    Podstawa prawna
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  Obniżenie stawki karty podatkowej

  1. Co należy zrobić

  Podatnik opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ma prawo do obniżenia stawki karty podatkowej. Ubiegający się o dodatkowe obniżenie stawki kart podatkowej może złożyć w formie pisemnej wniosek w Urzędzie Skarbowym lub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.
  Wniosek taki powinien zawierać:
  - imię i nazwisko,
  - adres zamieszkania,
  - NIP wnioskodawcy,
  - podpis wnioskodawcy,
  - uzasadnienie obniżenia stawki karty podatkowej.

  2. Realizacja
  Organ podatkowy sprawdza, czy złożony wniosek spełnia wymogi określone w przepisach prawa. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia określonych wymogów wzywa zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz poucza, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  Ocenia czy z przepisów ustawy wynika prawo ubiegania się przez wnioskodawcę o zniżkę.
  Ocenia argumenty ubiegającego się o obniżkę stawki karty podatkowej i dowody przedstawione w postępowaniu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję w sprawie obniżenia stawki karty podatkowej lub odmawia przyznania wnioskowanej obniżki.

  3. Prawa przysługujące podatnikowi
  Podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym: przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie i odpisy; żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów; wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego; dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy.
  Wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminów procesowych, w sytuacjach określonych przepisami prawa.
  Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tego Urzędu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

  5. Podstawa Prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Ustalenie wysokości karty podatkowej na rok podatkowy

  1. Co należy zrobić
  Należy złożyć bezpośrednio, za pośrednictwem poczty do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności, w przypadku prowadzenia działalności na obszarze objętym właściwością miejscową kilku urzędów PIT-16 - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć według miejsca zamieszkania. Druk PIT-16 można dołączyć do wniosku CEIDG we właściwym organie rejestrowym. Druk można otrzymać w siedzibie Urzędu Skarbowego, przy wniosku CEIDG we właściwym organie rejestrowym, bądź pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (adres: www.mf.gov.pl, dział "Formularze").

  Termin składania PIT-16:
  -------------------------------
  - do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej,
  - w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.
  Do formularza PIT-16 należy dołączyć:
  - W przypadku zatrudnienia na pełny etat - zaświadczenie z zakładu pracy.
  - W przypadku niepełnosprawności - decyzję o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub nadaniu grupy inwalidzkiej.

  Uwaga: podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą w tej formie opodatkowania nie składają wniosku PIT-16.

  2. Realizacja
  Organ podatkowy sprawdza czy zachodzą warunki do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej; może wezwać podatnika w celu złożenia wyjaśnień oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku:
  - Ustalającą wysokość miesięcznej stawki karty podatkowej na rok podatkowy, bądź,
  - Odmawiającą opodatkowania podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej.

  3. Prawa przysługujące podatnikowi
  Podatnik ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym: przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie i odpisy, żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów; wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego; dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy. Organ podatkowy może odstąpić od zasady wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na jej wniosek ma zostać wydana decyzja, która w całości go uwzględnia.
  Wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminów procesowych, w sytuacjach określonych przepisami prawa.
  Wnieść odwołanie do organu wyższej instancji. Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tegoż Naczelnika. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

   4. Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Zgłaszanie przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej

  1. Co należy zrobić
  Prowadzący działalność gospodarczą i opłacający podatek w formie karty podatkowej składa pisemne zawiadomienie o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w siedzibie Urzędu Skarbowego lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres Urzędu w terminie: najpóźniej w dniu rozpoczęcia przerwy. Gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, osoba fizyczna składa zawiadomienie o okresie przerwy wynikającym ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.
  Zawiadomienie musi zawierać:
  -  Imię i nazwisko, adres, NIP prowadzącego działalność gospodarczą.
  -  Okres przerwy oraz przyczyny zgłoszonej przerwy:
  •    w przypadku przerwy spowodowanej chorobą podatnik zawiadamia o okresie przerwy wynikającym ze  zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie załączając kserokopię zwolnienia,
  •    z innych powodów - podatnik zawiadamia o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

  2. Realizacja
  Organ podatkowy sprawdza, czy złożone zawiadomienie spełnia wymogi określone w przepisach prawa, a następnie:
  - dokonuje zmniejszenia wysokości podatku płaconego w formie karty podatkowej w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy,
  - w przypadku nie uznania przerwy wydaje decyzję o odmowie uznania zgłoszonej przerwy.

  3. Środki odwoławcze
  Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o odmowie uznania przerwy wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tegoż Naczelnika. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

  4. Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


  Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatkach wykazywanych w deklaracjach i zeznaniach podatkowych

  1. Co należy zrobić
  Jeżeli podatnik w zeznaniu lub deklaracji wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek, albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym lub deklaracją. Dokumenty należy złożyć w bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, przesłać elektronicznie bądź za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.


  2. Realizacja
  Organ podatkowy weryfikuje zasadność wniosku oraz prawidłowość skorygowanego zeznania/deklaracji w trybie czynności sprawdzających w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania/deklaracji nie budzi wątpliwości Naczelnik Urzędu Skarbowego zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
  Zwrot nadpłaty następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - dotyczy zeznania w podatku dochodowym.
  Jeżeli weryfikacja korekty zeznania/deklaracji wykaże, że nadpłata nie przysługuje w całości lub części urząd wydaje decyzję rozstrzygającą co do istoty sprawy.

  3. Prawa przysługujące podatnikowi
  Od wydanej decyzji podatnikowi prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

  4. Podstawa Prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.  Postępowanie w przypadku fiskalizacji kasy rejestrującej
  1.Jakie dokumenty należy złożyć

  Podatnik zamierzający po raz pierwszy rozpocząć ewidencjonowanie kwot obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinien złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym (lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. Ponadto w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej każdy podatnik zgłasza kasę do urzędu skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego. Jednocześnie podmiot serwisowy zobowiązany jest poinformować urząd skarbowy o fiskalizacji kasy u podatnika, składając zgłoszenie danych dotyczących kasy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
  W przypadku odliczania kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących dodatkowo należy złożyć:
  - fakturę potwierdzającą zakup kasy fiskalnej,
  - dowód zapłaty całej należności za kasę,
  - podatnicy zwolnieni z obowiązku podatku VAT składają wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, w którym podają m.in. informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu oraz dane określające adres i nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy.
  Podatnicy świadczący usługi przewozu osób i towarów taksówkami składając w/w wniosek dołączają także:
  - fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,
  - informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę.

  2. Sposób i forma załatwienia sprawy
  Organ Podatkowy analizuje dokumenty złożone przez podatnika w ramach postępowania wyjaśniającego pod względem formalnym i merytorycznym.
  Po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy i nadaniu jej numeru ewidencyjnego.
  W przypadku złożenia wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję na jej zwrot lub odmowę zwrotu.
  3. Środki odwoławcze
  Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.
  4. Podstawa prawna
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800
  z późn. zm.),
  - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U.
  z 2013, poz. 363),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163).
  Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  1. Co należy zrobić

  Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Garwolinie na Sali obsługi podatnika  lub przesłać za pośrednictwem poczty. Formularze wniosków o wydanie zaświadczenia znajdują się na Sali obsługi podatnika lub dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce.

  2. Opłata skarbowa
  Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 21 zł za każdy egzemplarz należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Garwolinie  lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Garwolinie -  Nr 79 9210 00008 0013 8455 2000 0010


   3. Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej
  Nie podlegają opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych :
  a/ art.2 ust.1 pkt.1 lit.a-c ustawy o opłacie skarbowej np. w spawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego
  b/ art. 3 ustawy o opłacie skarbowej- jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione,
  c/ na podstawie art.7 ze zwolnienia z opłaty skarbowej korzystają m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, państwa obce na zasadach wzajemności.

  4. Realizacja
  Zgodnie z art. 306a §2,3,4 i 5 Ordynacji podatkowej zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania oraz wydaje się je w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, przy czym w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż podatnik i do wydania zaświadczenia potrzebna jest zgoda podatnika, termin liczy się od dnia złożenia do organu podatkowego stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

  5. Środki odwoławcze
  W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegająca się o nie, wnioskodawcy służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  6. Podstawa prawna
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


  Wydawanie zaświadczeń o dochodzie, formie opodatkowania, podatku należnym, o niezaleganiu w podatkach itd.

  1. Podstawa Prawa
  1. art. 306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

  2. Co należy zrobić
  1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie, formie opodatkowania, prowadzenia działalności gospodarczej, podatku należnego, działach specjalnych powinien zawierać:
  - dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr NIP / PESEL,
  - wskazanie adresata tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie,
  - cel wydania zaświadczenia i zakres żądanej informacji,
  - datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.
  2. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości dodatkowo powinien zawierać:
  - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - formę opodatkowania,
  - wskazanie urzędu skarbowego do którego odprowadzane są podatki.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  Wniosek należy pobrać w punkcie wydawania druków zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu .

  3. Opłaty
  Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach - 21zł,  pozostałe zaświadczenia -17 zł
  Składający wniosek o wydanie zaświadczenia zobowiązany jest załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł / 21 zł
  dokonanej na rachunek Urzędu Miasta w Garwolinie nr konta Nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
  Wpłaty można dokonać w punkcie kasowym mieszczącym się na Sali obsługi w US w Garwolinie.
  Nie podlegają opłacie skarbowej:
  1. zaświadczenia wydawane w prawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej np. w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia, uprawnień dla osób niepełnosprawnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki i szkolnictwa, ochrony zdrowia,
  2. zaświadczenia wymienione w art. 2 ust. 3 ustaw o opłacie skarbowej tj. zaświadczenia, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.  Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatku od spadków i darowizn

   1. Kogo dotyczy
  Podatników nabywających majątek nieodpłatnie.

  2. Co należy zrobić
  Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności na wniosek zainteresowanego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Garwolinie obowiązany jest do wydania zaświadczenia potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Garwolinie - Sala Obsługi Podatnika lub przesłać za pośrednictwem poczty.

  3. Opłaty skarbowe
  Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Garwolin, Staszica 15 lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta w Garwolinie -  Nr 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
  Wpłaty można dokonać w punkcie kasowym mieszczącym się na Sali obsługi w US w Garwolinie.

  4. Realizacja
  Po przeanalizowaniu złożonego wniosku organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia jego złożenia wydaje zaświadczenie o żądanej treści lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.
   
  5. Środki odwoławcze
  Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tego Urzędu. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

  6. Podstawa prawna
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.800 ze zm.)
  - ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 644),
   - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz.622,643)