Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Iwona Płochocka

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Mariola Sadoch

  Drugi Zastępca Naczelnika
  Grzegorz Komosa


  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Zastępców Naczelnika,
  b) Działu ds. Sekretariatu,
  c) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług,
  d) Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2) Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  3) Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4) Referatu Kontroli Podatkowej;
  5) Referatu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników;
  6) Wieloosobowego Stanowiska ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej;
  7) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  1) Referatu Spraw Wierzycielskich;
  2) Działu Egzekucji Administracyjnej;
  3) Działu Rachunkowości.

  W czasie nieobecności Naczelnika Urzędu obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika, a  w następnej kolejności Drugi Zastępca Naczelnika.

  W czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu i  Zastępców Naczelnika obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje osoba pisemnie upoważniona przez  Naczelnika Urzędu.

  W czasie nieobecności:
  1) Pierwszego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Drugi Zastępca Naczelnika;
  2) Drugiego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017 16:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Krystian Mazur