Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Iwona Płochocka

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Mariola Sadoch

  Drugi Zastępca Naczelnika
  Grzegorz Komosa

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1)   podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2)   podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3)   wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4)   udziela pracownikom upoważnień;
  5)   zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6)   podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7)   sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  a) Zastępców Naczelnika,
  b) Działu Wsparcia,
  c) Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług,
  d) Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1)   prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2)   efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3)   prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

      1) Działu Obsługi Bezpośredniej;
        2) Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
        3) Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
        4) Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
        5) Referatu Kontroli Podatkowej;
        6) Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
        7) Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

        1) Referatu Spraw Wierzycielskich;
        2) Działu Egzekucji Administracyjnej;
        3) Działu Rachunkowości.

  W czasie nieobecności Naczelnika Urzędu obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika, a  w następnej Drugi Zastępca Naczelnika.

  W czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu i  Zastępców Naczelnika obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje osoba pisemnie upoważniona przez  Naczelnika Urzędu.

  W czasie nieobecności:

  1)   Pierwszego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Drugi Zastępca Naczelnika;
  2)   Drugiego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2019 12:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska