Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Iwona Płochocka
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Mariola Sadoch
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Grzegorz Komosa

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia,
   3. Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług,
   4. Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych.

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika należy w szczególności:

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Działu Obsługi Bezpośredniej;
  2. Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  3. Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  4. Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  5. Referatu Kontroli Podatkowej;
  6. Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  7. Wieloosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Referatu Spraw Wierzycielskich;
  2. Działu Egzekucji Administracyjnej;
  3. Działu Rachunkowości.

  Zastępstwa w czasie nieobecności:

  W czasie nieobecności Naczelnika Urzędu obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika, a w następnej Drugi Zastępca Naczelnika.

  W czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu i Zastępców Naczelnika obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje osoba pisemnie upoważniona przez Naczelnika Urzędu.

  W czasie nieobecności:

  1. Pierwszego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Drugi Zastępca Naczelnika;
  2. Drugiego Zastępcy Naczelnika - obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność przejmuje Pierwszy Zastępca Naczelnika.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020 14:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska