Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Podstawowe stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są w Salach Obsługi Podatnika, w szczególności można:
  - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem,
  - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.
   
  Większość spraw można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP.
   
  Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki.

  UWAGA!
  Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."
  Skargi i wnioski, zarówno nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.
  W przypadku wniesienia ustnie skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.