Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Jerzy Kwiatkowski

  Zastępca Naczelnika
  Piotr Jabłoński

   

  Zakres nadzoru sprawowany przez Naczelnika oraz Zastępcę Naczelnika
  1. Do nadzoru Naczelnika Urzędu należy realizacja celów i zadań określonych dla naczelników i urzędów skarbowych w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, poleceniach, wytycznych Ministerstwa Finansów, Dyrektora Izby Skarbowej, w szczególności:
  1) ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów;
  2) rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
  3) wykonywanie kontroli podatkowej;
  4) podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin;
  5) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
  6) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  7) dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego
  8) wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych;
  9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach;
  10) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  11) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  12) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego
  2. Uprawnienia Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują podejmowanie rozstrzygnięć oraz podpisywanie pism, w szczególności:
  1) decyzji związanych z ustalaniem i określaniem podatków do kwoty 50 tys. zł.;
  2) decyzji w sprawach określenia wysokości nadpłat podatkowych do kwoty 50 tys. zł.;
  3) decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych do kwoty 50 tys. zł.;
  4) akceptacji zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do kwoty 100 tyś. zł;
  5) decyzji określających zobowiązanie podatkowe, w przypadku kiedy różnica między kwotą zobowiązania podatkowego określona przez organ podatkowy w miejsce zeznanego przez podatnika nie przekracza kwoty 50 tys. zł.;
  6) decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych do kwoty 50 tys. zł.;
  7) występowania do sądów z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ogłoszenie upadłości;
  8) nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności;
  9) występowanie do sądów o wpis hipoteki przymusowej;
  10) decyzji w sprawach zabezpieczenia należności pieniężnych;
  11) zarządzenia zabezpieczenia;
  12) pism wyrażających stanowisko Naczelnika w sprawach prowadzonych w toku postępowania podatkowego;
  13) pism kierowanych do Izby Skarbowej w sprawach prowadzonych przez nadzorowane komórki organizacyjne dot. odwołań od decyzji, odpowiedzi na zapytania podatników;
  14) innych pism nie posiadających charakteru rozstrzygnięcia i nie wyrażających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:20 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2017 11:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Krystian Mazur