Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Jerzy Kwiatkowski
  2. Zastępca Naczelnika - Piotr Jabłoński

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  Zastępca Naczelnika sprawuje w szczególności nadzór nad :

  1. prawidłowością i terminowością wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. efektywnością działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. prawidłowością projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika.

  Uprawnienia Zastępcy Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru obejmują podejmowanie rozstrzygnięć oraz podpisywanie pism dotyczących:

  1. decyzji związanych z ustalaniem i określaniem podatków do kwoty 50 tys. zł;
  2. decyzji w sprawach określenia wysokości nadpłat podatkowych do kwoty 50 tys. zł;
  3. decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych do kwoty 50tys.zł;
  4. decyzji określających zobowiązanie podatkowe, w przypadku kiedy różnica między kwotą zobowiązania podatkowego określona przez organ podatkowy w miejsce zeznanego przez podatnika nie przekracza kwoty 50 tys. zł;
  5. decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych do kwoty 50 tys. zł;
  6. postanowień;
  7. wystąpień do sądów z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ogłoszenie upadłości;
  8. nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności;
  9. wystąpień do sądów o wpis hipoteki przymusowej;
  10. decyzji w sprawach zabezpieczenia należności pieniężnych;
  11. postanowień rozstrzygających postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
  12. zarządzeń zabezpieczenia;
  13. wyrażania stanowiska Naczelnika w sprawach prowadzonych w toku postępowania podatkowego;
  14. kierowanych do Izby odwołań od decyzji i odpowiedzi na zapytania podatników;
  15. innych nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia i niewyrażających stanowiska Naczelnika w określonej sprawie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 14:20 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020 15:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska