Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum oraz zasady udostępniania informacji zawartych w tych rejestrach regulują w szczególnosci:

  1. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 422 z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.),
  4. ustawa z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn zm),
  5. ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 170 z późn. zm.),
  6. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
  7. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 43),
  8. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz.44),
  9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 29),
  10. regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Wykaz prowadzonych rejestrów:

  1. rejestry publiczne:
   1. Rejestr Zastawów Skarbowych,
   2. Rejestr POLTAX
  2. pozostałe nie sklasyfikowane w kategorii rejestrów publicznych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2021 10:13
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian