Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Teresa Warszawska
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Ewa Krzesińska
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Bernard Hrubji
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Hubert Sierzycki

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika akceptuje i podpisuje:

  1. decyzje o przejęciu ruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2. decyzje ustalające i określające wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
  3. decyzje w sprawach zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  4. decyzje w zakresie udzielania ulg podatkowych (odroczenia, raty) bez ograniczenia kwoty na okres do 24 miesięcy;
  5. decyzje o odpowiedzialności płatników, podatników i inkasentów oraz osób trzecich i następców prawnych;
  6. decyzje o zwrocie podatków wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do kwoty 300 000 zł włącznie;
  7. decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych do kwoty 50 000 zł włącznie;
  8. postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji;
  9. postanowienia o uchylaniu nałożonych kar na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  10. postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatków do kwoty 100 000 zł włącznie;
  11. postanowienia w sprawie umorzenia do kwoty 50 000 zł włącznie i rozkładania na raty kosztów egzekucyjnych;
  12. inne decyzje i postanowienia;
  13. zwroty nadpłat w podatkach i opłatach do wysokości 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do wysokości 300 000 zł włącznie;
  14. zwroty nadpłat podatku dochodowego wynikające z deklaracji o osiągniętym dochodzie i ich korekt do kwoty nadpłaty w wysokości 100 000 zł włącznie;
  15. zwroty różnicy podatku od towarów i usług wynikające z deklaracji VAT i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  16. zwroty różnic podatku od czynności cywilnoprawnych wynikające z deklaracji PCC i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  17. zwroty nienależnie pobranych kwot w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej do kwoty 50 000 zł włącznie;
  18. zawiadomienia w sprawie zarachowania nadpłaty na inną obowiązującą należność do kwoty 100 000 zł włącznie;
  19. zawiadomienia w sprawie zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy do kwoty 100 000 zł włącznie;
  20. zawiadomienia o zmianie terminu załatwienia sprawy powyżej 3 miesięcy;
  21. dokumenty oznaczone klauzulą "Tajemnica skarbowa" oraz klauzulą „Zastrzeżone";
  22. deklaracje, dokumenty, informacje z zakresu rachunkowości;
  23. polecenia wypłaty z rachunków bankowych dochodów, sum depozytowych i innych rachunków prowadzonych na potrzeby organu egzekucyjnego;
  24. kompensaty zobowiązań podatkowych w trybie art. 64 ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100 000 zł włącznie;
  25. informacje związane z kreowaniem wizerunku Urzędu – wyrażanie stanowiska Naczelnika w kontaktach z mediami;
  26. inne pisma i dokumenty nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika.

  Drugi Zastępca Naczelnika akceptuje i podpisuje:

  1. decyzje ustalające i określające wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
  2. decyzje w sprawach zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  3. decyzje w zakresie udzielania ulg podatkowych (odroczenia, raty) bez ograniczenia kwoty na okres do 24 miesięcy;
  4. decyzje o odpowiedzialności płatników, podatników i inkasentów oraz osób trzecich i następców prawnych;
  5. decyzje w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
  6. decyzje o zwrocie podatków wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do kwoty 300 000 zł włącznie;
  7. decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych do kwoty 50 000 zł włącznie;
  8. postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji;
  9. postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych;
  10. postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  11. postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  12. postanowienia o zawieszeniu dochodzenia;
  13. postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatków do kwoty 100 000 zł włącznie;
  14. inne decyzje i postanowienia;
  15. zwroty nadpłat w podatkach i opłatach do wysokości 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do wysokości 300 000 zł włącznie;
  16. zwroty różnic podatku od towarów i usług wynikające z deklaracji VAT i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  17. zwroty nadpłat podatku dochodowego wynikające z deklaracji o osiągniętym dochodzie i ich korekt do kwoty nadpłaty w wysokości 100 000 zł włącznie;
  18. zwroty różnic podatku od czynności cywilnoprawnych wynikające z deklaracji PCC i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  19. zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
  20. zawiadomienia o zmianie terminu załatwienia sprawy powyżej 3 miesięcy;
  21. akty oskarżenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  22. wnioski o warunkowe umorzenie postępowania w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  23. wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
  24. wnioski o przedłużenie dochodzenia;
  25. inne wnioski formułowane na podstawie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, nie zastrzeżone kompetencjami wyższego nadzoru;
  26. dokumenty oznaczone klauzulą "Tajemnica skarbowa" oraz klauzulą „Zastrzeżone";
  27. informacje związane z kreowaniem wizerunku Urzędu – wyrażenie stanowiska Naczelnika w kontaktach z mediami,
  28. inne pisma i dokumenty nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika.

  Trzeci Zastępca Naczelnika akceptuje i podpisuje:

  1. decyzje ustalające i określające wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
  2. decyzje w sprawach zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  3. decyzje w zakresie udzielania ulg podatkowych (odroczenia, raty) bez ograniczenia kwoty na okres do 24 miesięcy;
  4. decyzje o zwrocie podatków wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do kwoty 300 000 zł włącznie;
  5. decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych do kwoty 50 000 zł włącznie;
  6. postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji;
  7. postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatków do kwoty 100 000 zł włącznie;
  8. inne decyzje i postanowienia;
  9. zwroty nadpłat w podatkach i opłatach do wysokości 100 000 zł włącznie, a w przypadku podatku akcyzowego do wysokości 300 000 zł włącznie;
  10. zwroty nadpłat podatku dochodowego wynikające z deklaracji o osiągniętym dochodzie i ich korekt do kwoty nadpłaty w wysokości 100 000 zł włącznie;
  11. zwroty różnic podatku od towarów i usług wynikające z deklaracji VAT i ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  12. zwroty różnic podatku od czynności cywilnoprawnych wynikające z deklaracji PCCi ich korekt do kwoty zwrotu w wysokości 100 000 zł włącznie;
  13. zawiadomienia o zmianie terminu załatwienia sprawy powyżej 3 miesięcy;
  14. dokumenty oznaczone klauzulą "Tajemnica skarbowa" oraz klauzulą „Zastrzeżone";
  15. informacje związane z kreowaniem wizerunku Urzędu – wyrażanie stanowiska Naczelnika w kontaktach z mediami;
  16. inne pisma i dokumenty nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2021 10:44
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak
  Rejestr zmian