Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Beata Jórczak

  Pierwszy Zastępca Naczelnika
  Ewa Krzesińska

  Drugi Zastępca Naczelnika
  Bernard Hrubji

  Trzeci Zastępca Naczelnika
  Hubert Sierzycki

  Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania
  i realizacji zadań Urzędu Skarbowego. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:
  1) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty
  i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników postępowania karnego skarbowego;
  4) wprowadzanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów;
  5) rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika;
  6) rozstrzyganie w sprawach skarg i wniosków;
  7) reprezentowanie Urzędu;
  8) udzielanie pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, w tym w szczególności;
  a) w trybie art.143 ustawy Ordynacja podatkowa,
  b) imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli podatkowej;
  10) kontrola merytoryczna:
  a) wniosków i wykazów dotyczących dodatków kontrolerskich,
  b) wykazów wynagrodzeń prowizyjnych,
  c) rozliczeń ryczałtów na jazdy lokalne pracowników;
  11) podpisywanie na okładce bloczku w imieniu kierownika jednostki druków - kwitariuszy przychodowych K-103, otrzymanych z Izby Skarbowej w Warszawie;
  12) podpisywanie ksiąg druków ścisłego zarachowania prowadzonych przez Urząd Skarbowy;
  13) podpisywanie pism przekazujących informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  14) zatwierdzanie wniosków i wykazów dotyczących oceny przydatności majątku ruchomego oraz przygotowania składników majątkowych objętych likwidacją;
  15) bieżące nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.

  Pierwszy, Drugi i Trzeci Zastępca Naczelnika w zakresie sprawowanego nadzoru ostatecznie akceptuje i podpisuje:
  1) decyzje o przejęciu ruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2) decyzje ustalające i określające wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
  3) zwrot nadpłaty podatku wynikający z zeznania o osiągniętym dochodzie do kwoty
  100 000 zł;
  4) decyzje w sprawach zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek dochodowy
  w związku z wydatkami podlegającymi odliczeniu;
  5) decyzje o zwrocie podatków wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
  do kwoty 100 000 zł;
  6) rozstrzygnięcia o wstrzymaniu poboru zaległej kwoty;
  7) decyzje w zakresie udzielania ulg podatkowych (odroczenia, raty) bez ograniczenia kwoty na okres do 24 miesięcy;
  8) postanowienia w sprawie umorzenia do kwoty 50 000 zł i rozkładania na raty kosztów egzekucyjnych;
  9) decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych do kwoty 50 000 zł;
  10) decyzje o odpowiedzialności płatników, podatników i inkasentów oraz osób trzecich
  i następców prawnych;
  11) decyzje wydawane na podstawie art. 20 ustawy o cenach;
  12) decyzje w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych
  z budownictwem mieszkaniowym;
  13) zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
  14) inne decyzje i postanowienia wydawane na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych, nie zastrzeżone kompetencjami wyższego nadzoru;
  15) postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji;
  16) postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie opodatkowania przychodów
  nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
  nie ujawnionych;
  17) postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatków do kwoty 100 000 zł;
  18) zwrot różnicy podatku lub kwot podatku od towarów i usług wynikających z deklaracji VAT do kwoty 100 000 zł;
  19) zwrot różnicy podatku lub kwot podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających
  z deklaracji PCC do kwoty 100 000 zł;
  20) zawiadomienia o zmianie terminu załatwienia sprawy powyżej 3 miesięcy;
  21) zaświadczenia wydawane w trybie ustawy Ordynacja podatkowa i przepisów wykonawczych do ustawy, z wyłączeniem zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu;
  22) akty oskarżenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o przestępstwa
  z ustawy o rachunkowości;
  23) wnioski o warunkowe umorzenie postępowania w sprawach o przestępstwa z ustawy
  o rachunkowości;
  24) wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
  25) postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  26) postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz
  w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  27) postanowienia o zawieszeniu dochodzenia;
  28) wnioski o przedłużenie dochodzenia;
  29) inne wnioski formułowane na podstawie przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, nie zastrzeżone kompetencjami wyższego nadzoru;
  30) postanowienia o uchylaniu nałożonych kar na podstawie przepisów ustawy
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  31) zwrot nienależnie pobranych kwot w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej do kwoty 50 000 zł;
  32) wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych;
  33) dokumenty oznaczone klauzulą "Tajemnica skarbowa" oraz klauzulą "Zastrzeżone";
  34) informacje związane z kreowaniem wizerunku Urzędu - wyrażanie stanowiska Naczelnika Urzędu w kontaktach z mediami;
  35) deklaracje, dokumenty, informacje, z zakresu rachunkowości;
  36) dowody do wypłaty płatnych z  rachunków bankowych dochodów, sum depozytowych
  i innych rachunków prowadzonych na potrzeby organu egzekucyjnego - łącznie
  z Naczelnikiem Urzędu;
  37) postanowienia i zawiadomienia w sprawach zarachowania wpłat, sum depozytowych i na zlecenie na należności podatkowe i inne wierzytelności,
  38) zwroty nadpłat w punkcie bankowym, znajdującym się na terenie Urzędu.
  39) zwroty nadpłat w podatkach i opłatach do wysokości 100 000 zł;
  40) kompensaty zobowiązań podatkowych w trybie art. 64 ustawy Ordynacja podatkowa do kwoty 100 000 zł;
  41) zwroty podatku od towarów i usług wynikające z deklaracji do kwoty 100 000 zł samodzielnie, w kwocie przewyższającej 100 000 zł łącznie z Naczelnikiem Urzędu;
  42) postanowienia, zawiadomienia w sprawie zaliczenia wpłaty, nadpłaty, zwrotu;
  43) zawiadomienia o przekazaniu wpłaty i zwrotu;
  44) dokumenty oznaczone klauzulą "Tajemnica skarbowa";
  45) archiwizację sprawozdań;
  46) inne pisma i dokumenty nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska Naczelnika Urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 09:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian