Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum oraz zasady udostępniania informacji zawartych w tych rejestrach regulują w szczególnosci:

  1. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.),
  3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
  4. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.),
  5. ustawa z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.),
  6. ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1314 ze zm.),
  7. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.),
  8. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 43),
  9. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz.44),
  10. rozoporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 29),
  11. regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Wykaz prowadzonych rejestrów:

  1. rejestry publiczne:
   1. Rejestr Zastawów Skarbowych,
   2. Rejestr POLTAX
  2. pozostałe nie sklasyfikowane w kategorii rejestrów publicznych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2020 08:44
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian