Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Ewa Cykman
  2. I Zastępca Naczelnika - Lidia Rafalska-Los
  3. II Zastępca Naczelnika - Piotr Balski
  4. III Zastępca Naczelnika - Adam Andrasiak

  Uprawnienia Naczelnika

  Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy trzech Zastępców Naczelnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym w szczególności:

  1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. udziela pracownikom upoważnień;
  5. zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. zastępców Naczelnika,
   2. Działu Wsparcia.

  Pierwszy Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • Pierwszego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-1);
  • Drugiego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-2);
  • Trzeciego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-3);
  • Czwartego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-4);
  • Piątego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-5);
  • Szóstego Działu Czynności Sprawdzających (SAS-6);
  • Działu Analiz i Planowania (SAP);
  • Referatu Wymiany Informacji Międzynarodowej (SAM).

  Drugi Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • Pierwszego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-1);<
  • Drugiego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-2);
  • Trzeciego Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-3);
  • Pierwszego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-1);
  • Drugiego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-2);
  • Trzeciego Działu Kontroli Podatkowej (SKP-3);
  • Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).

  Trzeci Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  • Działu Obsługi Bezpośredniej (SOB-1);
  • Referatu Obsługi Bezpośredniej (SOB-2);
  • Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1);
  • Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-2);
  • Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1);
  • Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2)

  Pierwszy Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do ostatecznej akceptacji i podpisu:

  1. zwrotów i nadpłat w podatkach – do kwoty 3.000.000 zł;
  2. postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu w podatku VAT do kwoty 3.000.000 zł;
  3. postanowień określających wysokość kosztów postępowania;
  4. postanowień o odmowie wydania zaświadczeń w ramach sprawowanego nadzoru;
  5. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
  6. postanowień o bezskuteczności złożonej deklaracji;
  7. postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy termin przedłużenia postępowania nie przekracza 6 miesięcy;
  8. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie wniosków o zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF);
  9. wniosków o wymianę informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich;
  10. wniosków kierowanych do Dyrektora o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na wnioski administracji podatkowych innych państw;
  11. przekazywanych do Dyrektora stanowisk w przedmiocie środków odwoławczych;
  12. sprawozdań przekazywanych Izbie dotyczących nadzorowanych obszarów;
  13. przywróceń uchybionych terminów w oparciu o art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa;
  14. rozstrzygnięć w zakresie sprostowania lub odmowy sprostowania błędów rachunkowych oraz oczywistych omyłek;
  15. innych pism nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierających stanowiska organu w określonej sprawie.

  Drugi Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do ostatecznej akceptacji i podpisu:

  1. decyzji ustalających, określających w sprawach określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przed podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, odmowy stwierdzenia nadpłaty – jeżeli kwota zobowiązania (tj. różnica pomiędzy kwotą wykazaną a kwotą w decyzji) nie przekracza 3.000.000 zł (dotyczy łącznej kwoty decyzji);
  2. decyzji w zakresie opłat oraz innych podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych do ustalania których uprawnione są organy podatkowe, w tym w trybie ustawy o cenach – jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 3.000.000 zł (dotyczy łącznej kwoty decyzji);
  3. decyzji w sprawach opłat, o których mowa w odrębnych przepisach – jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 3.000.000 zł (dotyczy łącznej kwoty decyzji);
  4. decyzji w sprawie odpowiedzialności płatników, ograniczenia poboru zaliczek na podatek i zwolnienia płatnika z obowiązku poboru podatku do kwoty 3.000.000 zł (dotyczy łącznej kwoty decyzji);
  5. decyzji dotyczących zwrotu nienależnego wynagrodzenia pobranego przez płatnika lub inkasenta do kwoty 3.000.000 zł (dotyczy łącznej kwoty decyzji);
  6. decyzji umarzających postępowania podatkowe w przypadkach określonych w art. 208 ustawy Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem postępowań wszczętych po kontroli podatkowej;
  7. postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu w podatku VAT do kwoty 3.000.000 zł;
  8. postanowień o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika – do kwoty 3.000.000 zł;
  9. decyzji o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika;
  10. postanowień określających wysokość kosztów postępowania;
  11. decyzji o odmowie rejestracji podatnika VAT;
  12. decyzji o odmowie przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT;
  13. zawiadomień o wykreśleniu podmiotów z rejestru podatników urzędu skarbowego na podstawie art. 96 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku od towarów i usług;
  14. zawiadomień o wykreślaniu podmiotów z rejestru podatników VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
  15. postanowień w sprawie zawieszenia i podjęcia postępowania podatkowego;
  16. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
  17. postanowień o uznaniu deklaracji za bezskuteczną;
  18. postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy termin przedłużenia postępowania nie przekracza 6 miesięcy;
  19. przekazywanych do Dyrektora stanowisk w przedmiocie środków odwoławczych;
  20. sprawozdań przekazywanych Izbie dotyczących nadzorowanych obszarów;
  21. przywróceń uchybionych terminów w oparciu o art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa;
  22. rozstrzygnięć w zakresie sprostowania lub odmowy sprostowania błędów rachunkowych oraz oczywistych omyłek;
  23. rozstrzygnięć w zakresie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia powództwa lub skargi do sądu albo sprostowania pouczenia;
  24. innych pism nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierających stanowiska organu w określonej sprawie.

  Trzeci Zastępca Naczelnika posiada uprawnienia do ostatecznej akceptacji i podpisu:

  1. decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, w tym o umorzeniu postępowania;
  2. decyzji i postanowień w sprawach dotyczących:
   1. ulg, w tym w sprawach pomocy publicznej oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa tj.:
    • rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy Ordynacja podatkowa na okres do 12 miesięcy, jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy 3.000.000 zł,
    • odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji o której mowa w art. 53a ustawy Ordynacja podatkowa na okres do 12 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu, jeżeli kwota zobowiązania nie przekroczy 3.000.000 zł,
    • odmowy udzielenia ulgi – bez ograniczenia kwoty,
    • odraczania terminów ustawowych,
   2. wygaśnięcia decyzji,
   3. zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do kwoty 3.000.000 zł,
   4. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej do kwoty 3.000.000 zł, 
   5. stanowiska wierzyciela w kwestii zarzutów w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego – bez ograniczenia kwoty,
   6. przywracania uchybionych terminów w oparciu o art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa,
   7. umarzania postępowań w przypadkach określonych w art. 208 ustawy Ordynacja podatkowa,
   8. zawieszenia postępowania,
   9. podjęcia zawieszonego postępowania,
   10. wstrzymania wykonania decyzji,
   11. sprostowania lub odmowy sprostowania błędów rachunkowych oraz oczywistych omyłek,
   12. odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia powództwa lub skargi do sądu albo sprostowania pouczenia,
   13. majątkowej represji karnej - bez ograniczenia kwoty,
   14. przejęcia mienia na rzecz Skarbu Państwa - bez ograniczenia kwoty,
   15. przejęcia pojazdu na rzecz Skarb Państwa - bez ograniczenia kwoty,
   16. stosowania kaucji gwarancyjnej;
  3. tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia bez ograniczeń kwotowych;
  4.  analiz przedawnionych zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł;
  5. wypłat oprocentowania wypłacanego w trybie ustawy Ordynacja podatkowa;
  6. postanowień nieposiadających charakteru rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  7. postanowień określających wysokość kosztów postępowania;
  8.  postanowień o odmowie wydania zaświadczeń w ramach sprawowanego nadzoru;
  9.  postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
  10.  przekazywanych do Dyrektora stanowisk w przedmiocie środków odwoławczych;
  11.  wniosków o wpis hipoteki obsługiwanych w systemie EKW;
  12. decyzji w sprawach odroczenia terminu fiskalizacji kas rejestrujących;
  13. postanowień w przedmiocie bezprzedmiotowości lub odmowy uznania za zasadne zarzutów w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  14. zwrotów II stopnia w systemie POLTAX 2B PLUS;
  15. przelewów II stopnia w systemie NBP;
  16. postanowień o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 36 KPA) w przypadku, gdy termin przedłużenia postępowania nie przekracza 6 miesięcy;
  17. postanowień o zaliczeniu wpłaty/nadpłaty na zaległości bez ograniczeń kwotowych;
  18. sprawozdań przekazywanych Izbie dotyczących nadzorowanych obszarów;
  19. innych pism nieposiadających charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierających stanowiska organu w określonej sprawie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023 13:58
  Autor: Przemysław Polkowski - p.o. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian