Koordynatorzy JPK_VAT

    Koordynatorzy JPK_VAT

    Koordynatorzy JPK_VAT

    • Józef Obrębski - tel. (23) 654 34 98 wew.309; jozef.obrebski@mf.gov.pl
    • Iwona Kowalska -  tel. (23) 654 34 98 wew.113; iwona.kowalska2@mf.gov.pl