Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik
  Zbigniew Kmita

  Zastępca Naczelnika
  Przemysław Stolarski

  I.    NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MŁAWIE
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym szczególności:
  1.    Podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2.    Podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności  zobowiązań;
  3.    Wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4.    Udziela pracownikom upoważnień;
  5.    Zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6.    Podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7.    Sprawuje nadzór nad pracą:
  a)    Zastępcy Naczelnika,
  b)    Referatu Wsparcia,
  c)    Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
  d)    Referatu Egzekucji Administracyjnej,
  e)    Referatu Rachunkowości.

  II.    ZASTĘPCA NACZELNIKA
  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:
  1.    Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podlegle komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2.    Efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3.    Prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika
  4.    Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a)    Referatu Obsługi Bezpośredniej;
  b)    Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
  c)    Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
  d)    Referatu Kontroli Podatkowej;  
  e)    Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
  f)    Jednoosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach  -  określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mławie. 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2019 07:54
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Karol Owczarek
  Rejestr zmian