Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Zbigniew Kmita
  2. Zastępca Naczelnika - Katarzyna Kolanda-Stolarska

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu i realizacji jego zadań, w tym szczególności:

  1. Podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2. Podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3. Wprowadza wewnętrzne procedury postępowania i inne dokumenty;
  4. Udziela pracownikom upoważnień;
  5. Zatwierdza plany kontroli podatkowej;
  6. Podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  7. Sprawuje nadzór nad pracą:
   1. Zastępcy Naczelnika,
   2. Referatu Wsparcia,
   3. Wieloosobowego Stanowiska ds. Wierzycielskich,
   4. Referatu Egzekucji Administracyjnej,
   5. Referatu Rachunkowości.

  Do zakresu nadzoru Zastępcy Naczelnika należy w szczególności:

  1. Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podlegle komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek;
  2. Efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych;
  3. Prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika
  4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
   1. Referatu Obsługi Bezpośredniej;
   2. Wieloosobowego Stanowiska ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych;
   3. Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających;
   4. Referatu Kontroli Podatkowej;
   5. Wieloosobowego Stanowiska ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej;
   6. Jednoosobowego Stanowiska ds. Karnych Skarbowych.

  Zakres stałych uprawnień Zastępcy Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach - określa Rozdział 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mławie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2020 15:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian