Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Naczelnik
  Beata Bemowska
  I Zastępca Naczelnika
  Janusz Marcinkowski
  II Zastępca Naczelnika
  Barbara Sobczak
  III Zastępca Naczelnika
  Dorota Radzikowska
   
  1. Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu.

  2. Naczelnik wykonuje funkcję kierownika jednostki i dyrektora generalnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

  3. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:
  1) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
  2) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
  3) wprowadza wewnętrzne procedury postepowania i inne dokumenty;
  4) udziela pracownikom upoważnień;
  5) podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;

  4. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

  5. Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika zastrzeżone jest:
  1) nadawanie Urzędowi Regulaminu Organizacyjnego oraz wydawanie, zmiana i uchylanie aktów prawa wewnętrznego,
  2) wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o powołanie oraz odwołanie Zastępcy,
  3) rozstrzyganie w sprawach osobowych dotyczących stosunku pracy pracowników Urzędu, tj. zatrudniania pracowników, ich zwalniania, przenoszenia, awansowania, ustalania wynagrodzenia, nagradzania,
  4) udzielanie urlopów bezpłatnych, wychowawczych i szkoleniowych,
  5) udzielanie urlopów wypoczynkowych Zastępcom,, kierownikom i bezpośrednio podległym pracownikom,
  6) udzielanie pisemnych upoważnień pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika, w tym także do wydawania decyzji i postanowień,
  7) stosowanie kar porządkowych i realizowanie orzeczeń komisji dyscyplinarnych oraz kierowanie poleceń wszczęcia postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Dyscyplinarnego, wniosków do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  8) dysponowanie środkami finansowymi Urzędu, akceptacja wydatków po ustaleniu przez Głównego Księgowego Izby Skarbowej w Warszawie możliwości i źródeł ich finansowania,
  9) dysponowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  10) podpisywanie sprawozdań i informacji przedkładanych centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV,
  11) podpisywanie postanowień o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, oraz postawień o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej,
  12) podpisywanie decyzji w ww. sprawach,
  13) podpisywanie stanowiska na zarzuty zawarte w odwołaniach i zażaleniach,
  14) przekazywanie skarg na działanie Naczelnika Urzędu lub Urzędu do Izby Skarbowej;
  15) podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  16) podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa, a także adresowanych imiennie do dyrektorów izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej,
  17) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne w następstwie przeprowadzonych kontroli Urzędu,
  18) podpisywanie imiennych upoważnień do kontroli podatkowej,
  19) występowanie do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach,
  20) umarzanie, odraczanie terminów spłaty i udzielanie rat w spłacie należności wynikających z umów cywilnoprawnych zgodnie z dyspozycją art. 58 ustawy o finansach publicznych,
  21) podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej aprobaty kierownikom,
  22) uchylanie lub zmiana na podstawie art. 226 ustawy Ordynacja podatkowa decyzji i postanowień w wyniku uwzględnienia w całości argumentów strony zawartych w odwołaniu, zażaleniu,
  23) zatwierdzanie planów kontroli podatkowych,
  24) akceptowanie zwrotów podatku VAT.

  6. Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje następujące stanowiska i komórki organizacyjne:
  1) Zastępców Naczelnika,
  2) Dział ds. Sekretariatu SWS,

  7. Zakresem bezpośredniego nadzoru Naczelnik obejmuje pracowników pełniących n/w funkcje:
  1) Rzecznika Dyscyplinarnego
  2) Koordynatora kontroli zarządczej.

  1. Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika Urzędu należy w szczególności :
  1) prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek,
  2) efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,
  3) prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika Urzędu.
   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga przyjmuje interesantów w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00-12.00.
  Z uwagi na wykonywane obowiązki służbowe zaleca się wcześniejsze umówienie na spotkanie w sekretariacie Naczelnika pok. 710 (VII piętro) lub pod numerem telefonu: 22 509-18-11

  Zastępcy Naczelnika przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00-12.00

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2019 15:55
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian