Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga

  1. Naczelnik - Łukasz Banach
  2. Pierwszy Zastępca Naczelnika - Monika Miecznikowska
  3. Drugi Zastępca Naczelnika - Łukasz Marcinowski
  4. Trzeci Zastępca Naczelnika - Katarzyna Wałachowska-Piotrowiak

  Naczelnik Urzędu:

  1. Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu.
  2. Naczelnik wykonuje funkcję kierownika jednostki i dyrektora generalnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
  3. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności:
   1. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych;
   2. podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umarzania zaległości, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań;
   3. wprowadza wewnętrzne procedury postepowania i inne dokumenty;
   4. udziela pracownikom upoważnień;
   5. podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom;
  4. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją wymienionych obowiązków i kompetencji oraz wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji zastępców lub kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
  5. Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika zastrzeżone jest:
   1. nadawanie Urzędowi Regulaminu Organizacyjnego oraz wydawanie, zmiana i uchylanie aktów prawa wewnętrznego,
   2. wnioskowanie do Dyrektora Izby Skarbowej o powołanie oraz odwołanie Zastępcy,
   3. rozstrzyganie w sprawach osobowych dotyczących stosunku pracy pracowników Urzędu, tj. zatrudniania pracowników, ich zwalniania, przenoszenia, awansowania, ustalania wynagrodzenia, nagradzania,
   4. udzielanie urlopów bezpłatnych, wychowawczych i szkoleniowych,
   5. udzielanie urlopów wypoczynkowych Zastępcom,, kierownikom i bezpośrednio podległym pracownikom,
   6. udzielanie pisemnych upoważnień pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika, w tym także do wydawania decyzji i postanowień,
   7. stosowanie kar porządkowych i realizowanie orzeczeń komisji dyscyplinarnych oraz kierowanie poleceń wszczęcia postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Dyscyplinarnego, wniosków do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   8. dysponowanie środkami finansowymi Urzędu, akceptacja wydatków po ustaleniu przez Głównego Księgowego Izby Skarbowej w Warszawie możliwości i źródeł ich finansowania,
   9. dysponowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
   10. podpisywanie sprawozdań i informacji przedkładanych centralnym organom administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom, prokuraturze oraz udzielanie informacji dla prasy, radia i TV,
   11. podpisywanie postanowień o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, oraz postawień o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej,
   12. podpisywanie decyzji w ww. sprawach,
   13. podpisywanie stanowiska na zarzuty zawarte w odwołaniach i zażaleniach,
   14. przekazywanie skarg na działanie Naczelnika Urzędu lub Urzędu do Izby Skarbowej;
   15. podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
   16. podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa, a także adresowanych imiennie do dyrektorów izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej,
   17. udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne w następstwie przeprowadzonych kontroli Urzędu,
   18. podpisywanie imiennych upoważnień do kontroli podatkowej,
   19. występowanie do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach,
   20. umarzanie, odraczanie terminów spłaty i udzielanie rat w spłacie należności wynikających z umów cywilnoprawnych zgodnie z dyspozycją art. 58 ustawy o finansach publicznych,
   21. podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej aprobaty kierownikom,
   22. uchylanie lub zmiana na podstawie art. 226 ustawy Ordynacja podatkowa decyzji i postanowień w wyniku uwzględnienia w całości argumentów strony zawartych w odwołaniu, zażaleniu,
   23. zatwierdzanie planów kontroli podatkowych,
   24. akceptowanie zwrotów podatku VAT.
  6. Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje następujące stanowiska i komórki organizacyjne:
   1. Zastępców Naczelnika,
   2. Dział ds. Sekretariatu SWW,
  7. Zakresem bezpośredniego nadzoru Naczelnik obejmuje pracowników pełniących n/w funkcje:
   1. Rzecznika Dyscyplinarnego
   2. Koordynatora kontroli zarządczej.

  Do zakresu nadzoru Zastępców Naczelnika Urzędu należy w szczególności :

  1. prawidłowość i terminowość wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne, w tym przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych oraz ustalonych kierunków, form i metod pracy tych komórek,
  2. efektywność działań mających na celu pełną realizację dochodów budżetowych na rzecz budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,
  3. prawidłowość projektów rozstrzygnięć i pism zastrzeżonych do właściwości Naczelnika Urzędu.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga przyjmuje interesantów w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00-12.00.
  Z uwagi na wykonywane obowiązki służbowe zaleca się wcześniejsze umówienie na spotkanie w sekretariacie Naczelnika pok. 710 (VII piętro) lub pod numerem telefonu: 22 509-18-11

  Zastępcy Naczelnika przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godz. 10.00-12.00

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2024 13:28
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian