Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE SKARBOWYM
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.06.2015 Data publikacji: 18.06.2015 11:04 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 13:34
  Autor: Michał Grubka Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska