«Powrót

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).
Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy
(w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc na praktyki odpłatne – ograniczona 347
Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy wynosi 2 100 zł brutto.

Liczba miejsc na praktyki nieodpłatne – nieograniczona.

Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

  • I etap – kwalifikacja zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych,
  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Czynności wykonywane w ramach praktyki absolwenckiej dotyczyć będą w szczególności:
1. wprowadzania zeznań rocznych i innych dokumentów do systemów informatycznych;
2. obsługi tytułów wykonawczych oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej dot. działu egzekucji administracyjnej;
3. przygotowywania akt i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: minimum średnie;
2. nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych;
4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. brak prowadzonych postępowań o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6. umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1. zgłoszenie na praktykę absolwencką (załącznik nr 1) - plik DOC 48 KB;
2. CV;
3. list motywacyjny;
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Terminy i miejsce składania dokumentów
1. Dokumenty należy złożyć:

  • w przypadku odpłatnych praktyk do dnia: 26.04.2017 r.,
  • w przypadku praktyk nieodpłatnych do dnia: 16.06.2017 r.

2. Decyduje data: nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii urzędu skarbowego.
3. Miejsce składania dokumentów:
bezpośrednio w kancelarii urzędu skarbowego, w którym chce się odbyć praktykę lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie ,,praktyka absolwencka". Szczegółowe dane adresowe poszczególnych urzędów skarbowych znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie:
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie  
w zakładce ,,Kontakt" w każdym urzędzie skarbowym znajdują się: dane teleadresowe, telefon, e-PUAP.

Inne informacje
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Weryfikacja spełnienia przez osoby zainteresowane wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne".
W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku braku e-maila telefonicznie).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.04.2017 Data publikacji: 19.04.2017 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2017 12:12
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Krystian Mazur Osoba modyfikująca: Krystian Mazur
Rejestr zmian