Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, w tym urzędy skarbowe województwa mazowieckiego oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (dalej: IAS w Warszawie).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą przy ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, nr tel.: 22 561-80-01, 22 561-80-02, adres e-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl
 2. W IAS w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 561-81-43 lub adresem e-mail: IOD.Warszawa@mf.gov.pl
 3. IAS w Warszawie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  - umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym rejestrowania i umożliwiania działalności lub działań,
  - obsługi poboru oraz dystrybucji podatków i innych należności,
  - obsługi operacji obrotu i przemieszczania towarów,
  - kontroli obrotu towarowego z zagranicą,
  - zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
  - prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących zadań KAS,
  - zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia IAS w Warszawie poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
  - dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,- obsługi procesów rekrutacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Warszawie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Warszawie;- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Warszawie na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  Dotyczy to poniższych przypadków:
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach,w oparciu o ustalone kryteria;
  - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.
  Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Warszawie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.