Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, określają przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5,  poz. 46),
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z 27 listopada 2001 r.  ze zm. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  • zarządzenie nr 3 Ministra Finansów z 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych  (Dz. Urz. MF poz.7 z późn. zm.);
  • zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz.Urz. MF poz.44), z wyłączeniem zagadnień regulowanych Zarządzeniem nr 3/2015r.;
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności art. 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ma obowiązek zawiadomienia strony i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, podając jednocześnie przyczyny niedotrzymania terminu. W postępowaniu odwoławczym - odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale za pośrednictwem naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
   
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:37 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 11:15
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska
  Rejestr zmian