Informacja nr 2/2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej


26.07.2022 13:59

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Status: Trwa

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 2/2022
Tytuł: Informacja nr 2/2022 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej
Data publikacji: 26.07.2022 13:59
Termin składania ofert: 31.08.2022 23:59

Opis

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Informacja nr 2/2022

o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej

liczba wolnych etatów - 50

 

    

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Poszukujemy kandydatów do Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

na stanowisko młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty

Jednostka organizacyjna Służby Celno-Skarbowej, do której prowadzone jest postępowanie:

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z Delegaturami ( Warszawa, Siedlce, Radom, Ciechanów, Pruszków, Płock)                    

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która

wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem.

wymagania dodatkowe:

 • posiada czynne prawo jazdy kat. B

Jak aplikować

przygotuj niezbędne dokumenty

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru (w załączeniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. (w załączeniu),

złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

IAS w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

z dopiskiem: Informacja nr 2/2022

lub

elektronicznie na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na platformie ePUAP, opatrując składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
     złóż (załatw sprawę): pismo ogólne do podmiotu publicznego
     rodzaj pisma: podanie
     tytuł pisma: Nabór SCS – Informacja 2/2022

termin składania dokumentów:  31.08.2022 r.

- jeżeli składasz dokumenty w formie papierowej – decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu;
- jeżeli składasz dokumenty w formie elektronicznej – decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu ePUAP.

Co oferujemy

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 4251,85 zł brutto
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje

etapy postępowania

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test psychologiczny,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
 • w kwestionariuszu osobowym.

warunki pracy

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
 • po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym Dyrektor izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

pozostałe informacje

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie  od dnia ukazania się informacji o postępowaniu do dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w §17 ust. 6 Rozporządzenia (podstawa prawna),
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.
 • dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel. 22 56 18 115

podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943) w związku z art. 153 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 ze zm.)

Pliki do pobrania:

 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,
 • rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 27.07.2022

Autor:

Data publikacji: 26.07.2022 13:59

Osoba publikująca: Violetta Mordelska

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2022 14:38

Osoba modyfikująca: Violetta Mordelska

Rejestr zmian