«Powrót

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

Dział - Archiwum

stanowi samodzielną komórkę organizacyjną w Pionie Logistyki i Usług kierowaną przez Kierownika Działu.

Dane teleadresowe:

Archiwum zakładowe mieści się w Warszawie przy ul. Utrata 4.
adres e-mail: archiwum.ias.440000@mf.gov.pl
tel. 22 510 45 59, 22 510 45 41, 22 510 45 42
Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje:

 1. materiały archiwalne (akta kategorii A) oraz dokumentację niearchiwalną (akta kategorii B) z komórek organizacyjnych;
 2. dokumentację przejętą przez Izbę.

Do zakresu działania archiwum zakładowego należy m.in.:

 1. przejmowanie dokumentacji zdawanej z poszczególnych komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych;
 2. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji w postaci papierowej, prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego;
 3. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 4. dokumentację w postaci papierowej udostępnia się: w oryginale na miejscu w archiwum zakładowym lub przez jej wypożyczenie lub w postaci kopii;
 5. do udostępnienia dokumentacji osobom spoza Izby jest wymagane zezwolenie Dyrektora. Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu;
 6. sporządzanie na wniosek uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji;
 7. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 8. współpraca z właściwym archiwum państwowym.

Udostępnienie dokumentacji dla celów naukowo - badawczych odbywa się na zasadach określonych w:

 • ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (jt. Dz.U. z 2018 poz. 412 ze zm).
 • ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.

Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.