Wydział Centrum Analityczne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Wydział Centrum Analityczne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  Wydział Centrum Analityczne Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

  O nas

  Wydział Centrum Analityczne funkcjonuje w ramach struktury Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w Pionie Kontroli, Cła i Audytu. Wykonuje zadania o charakterze ogólnopolskim polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi.
  Głównym celem Wydziału jest zapewnienie aktualnej, rzetelnej i wiarygodnej informacji, która może być pomocna w sprawozdawczości, czynnościach kontrolnych oraz w monitorowaniu realizacji celów i sprawowaniu kontroli zarządczej. Dzięki  kompetencji i doświadczeniu  pracowników można przygotowywać zestawienia ściśle dopasowane do potrzeb zamawiającego.

  Czym się zajmujemy

  Priorytetowym zadaniem realizowanym przez Wydział Centrum Analityczne jest generowanie miesięcznych zbiorów danych dla Głównego Urzędu Statystycznego. Zbiory te stanowią podstawę do sporządzania statystyki obrotów handlu zagranicznego i są publikowane przez GUS oraz przekazywane do Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT). 

  Ponadto zajmujemy się:

  • przygotowywaniem raportów i analiz na potrzeby Ministerstwa Finansów i innych organów administracji państwowej i samorządowej,
  • dostarczaniem komórkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej oraz organom ścigania wszelkich informacji o obrotach towarowych z zagranicą,
  • realizowaniem wniosków o udostępnienie danych na temat obrotów w handlu międzynarodowym na mocy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • składanych przez instytucje państwowe, samorządowe, naukowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

  Informacje dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

  Na podstawie zapisów art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym udostępniane są dane o wielkości obrotów handlu zagranicznego. Najstarsze udostępniane przez Wydział dane pochodzą z 2004 roku.
  Dane o obrotach towarowych mogą być udostępniane  na poziomie sekcji, nr działu HS – 2 znaki  CN,  pozycji HS – 4 znaki CN,  podpozycji HS - 6 znaków CN  i CN - 8 znaków Nomenklatury Scalonej. Są to dane rzeczywiste, pochodzące ze zgłoszeń celnych i deklaracji INTRASTAT. Oznacza to, że nie zawierają doszacowań danych dla podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT oraz dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji w obowiązującym terminie.
  Dane mogą być przygotowywane według różnych kryteriów, jak np.:

  • kody towarowe,
  • kraje/grupy krajów,
  • procedury celne,
  • rodzaje środka transportu,
  • rodzaje kodu transakcji, itp.

  Zasady udostępniania danych

  RODZAJ UDOSTĘPNIANYCH DANYCH

  ODBIORCY

   

  W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZAMÓWIĆ DANE

  Dane dostępne w Wydziale Centrum Analityczne

   

  • Ministerstwo Finansów,

  • Komórki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej

   

  Pismo określające zakres żądanych danych

  Dane określone

  w porozumieniu

   

  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Narodowy Bank Polski,
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   

  Określony w porozumieniu

  Dane w zakresie określonym

  w odrębnych przepisach

   

  • Organa ścigania,

  • Sąd

  • Inne uprawnione instytucje

   

  Pismo wskazujące podstawę prawną i określające zakres żądanych danych

  Dane o wielkości obrotów handlu zagranicznego
  udostępniane na podst. art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

   

  • Instytucje samorządowe, naukowe i badawcze,
  • Agencje wykonawcze,
  • Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Przedstawicielstwa innych krajów,
  • Podmioty gospodarcze,
  • Osoby fizyczne.

   

  Wniosek o udostępnienie danych wg wzoru stanowiącego
  załącznik do rozporządzenia MF
  z 12 lutego 2018r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (poz. 409)

  Tryb udostępniania danych na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

  Tryb udostępniania danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych, regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz z pozostałymi państwami (EXTRASTAT), a także wysokość opłaty za przetworzenie danych, o których udostępnienie występuje wnioskodawca, określone zostały w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat  za przetworzenie tych danych (poz. 409).

  Procedura udostępniania danych:

  1. Zainteresowany podmiot  składa wypełniony wniosek o udostępnienie danych na adres korespondencyjny Wydziału lub przesyła w formie elektronicznej na adres mailowy. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (poz. 409). Wzór wniosku zamieszczono w plikach do pobrania.
  2. Wydział Centrum Analityczne przesyła do wnioskodawcy informację o wysokości opłaty za przetworzenie danych wraz z numerem konta bankowego Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, na który należy uiścić wskazana opłatę.
  3. Opłatę należy uiścić w ciągu 45 dni od otrzymania informacji.
  4. Dane przekazywane są wnioskodawcy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpływu pełnej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

  Pliki  do pobrania:

  Dane kontaktowe:

  Adres korespondencyjny:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Wydział Centrum Analityczne
  ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa
  Numery telefonów:
  Naczelnik Wydziału - 22 510-46-57
  Kancelaria - 22 510-48-58

  Numer faxu: 22 510-48-70

  Kontakt e-mail: icb.ias.warszawa@mf.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.09.2017 Data publikacji: 04.09.2017 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 10:01
  Autor: Alicja Niwińska Osoba publikująca: Elżbieta Paściak Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian