Korzystanie z procedury TIR

  Korzystanie z procedury TIR

  Korzystanie z procedury TIR

  Podstawa prawna do wydania pozwolenia na stosowanie procedury TIR

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów kodeksu unijnego (Dz. U. L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z dnia 10   października 2013 r.) zwany „UKC",
  • Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26 czerwca 2009 r. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1382),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 lutego 2017 r.  w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 228).

  Minimalne warunki i wymogi, które powinien spełniać podmiot starający się o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

  Część II Załącznika 9 do Konwencji TIR określa minimalne warunki i wymogi, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR:

  • udowodnione doświadczenie lub przynajmniej możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (posiadanie zezwolenia na prowadzenie przewozów międzynarodowych, itp.),
  • stabilna sytuacja finansowa,
  • udowodniona wiedza dotycząca stosowania postanowień konwencji TIR,
  • brak jakichkolwiek poważnych lub powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych,
  • złożenie pisemnego zobowiązania wobec stowarzyszenia, że osoba będzie:
  1. stosować się do wszystkich formalności celnych określonych przez przepisy konwencji w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych,
  2. uiszczać należne kwoty, o których mowa w artykule 8 ustępy 1 i 2 konwencji, na żądanie właściwych władz zgodnie z artykułem 8 ustęp 7 konwencji,
  3. umożliwić stowarzyszeniom, o ile zezwalają na to przepisy krajowe, sprawdzanie informacji dotyczących spełniania powyżej określonych minimalnych warunków i wymogów.

  Uzyskanie pozwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR

  Na terenie Polski osobą uprawnioną do dokonywania przewozów pod osłoną karnetów TIR jest osoba, która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR.
  Wniosek o uzyskanie przedmiotowego pozwolenia składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po uzyskaniu pozytywnej opinii stowarzyszenia poręczającego, którym w Polsce jest:

  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD)
  al. Jana Pawła II 78
  00-175 Warszawa

  Adres korespondencyjny:
  00-198 Warszawa 80
  skr. poczt. 1
  tel.: 22 536 10 00

  Zgodnie z art. 1 lit. q Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26 czerwca 2009 r. z późn. zm.) określenie stowarzyszenie poręczające oznacza stowarzyszenie uznane przez władze celne Umawiającej się Strony jako poręczające za osoby, które stosują procedurę TIR. A zatem, przewozy powinny odbywać się pod gwarancją stowarzyszenia poręczającego i powinny być wykonywane z zastosowaniem karnetu TIR.

  Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR:
  1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy (dokument ten powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).
  2) uwierzytelnioną kopię licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu lub dowód rejestracyjny dla samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

  Instrukcje w zakresie stosowania procedury TIR

  http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/przeznaczenia-celne/procedura-tranzytu/tranzyt-tir (link otwiera okno w nowym serwisie)

  Dane kontaktowe
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Drugi Dział Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Adres korespondencyjny:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  Numer telefonu:
  tel.: 22 510 46 77

  Numer faxu:
  fax: 22 510 49 89

  Kontakt e-mail:
  ict.ias.warszawa@mf.gov.pl


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.10.2017 Data publikacji: 23.10.2017 14:30 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2023 14:09
  Autor: Wawrzyniec Smoleń Osoba publikująca: Elżbieta Paściak Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian