Ochrona praw własności intelektualnej

  Ochrona praw własności intelektualnej

  Ochrona praw własności intelektualnej

  1. Informacje podstawowe
  2. Komunikaty bieżące
  3. Instrukcje
  4. Kontakt

  Podstawy prawne działań podejmowanych przez organy celne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
   2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. U. L 269 z dnia 10 października 2013 r.),
  • TRIPS - porozumienie w sprawie handlowych aspektów ochrony praw własności intelektualnej - załącznik 1c do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz. U. nr 32 z 1996r. poz. 143),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. U. L 181 z 29.06.2013, str. 15), Pobierz dokument (plik pdf 1037 KB)
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne (Dz. U. L 341 z 18 grudnia 2013, str. 10) zmienione przez:
   1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw Własności intelektualnej przez organy celne (Dz. U. L 98 z 18.04.2018, str. 4);
   2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1209 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw Własności intelektualnej przez organy celne (Dz. U. L 274 z 21.08.2020, str. 3);
   3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/2035 z dnia 7 grudnia 2020 r. (plik pdf 7667 KB) zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 w odniesieniu do formularza wniosku o podjęcie działania, przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013, w celu wprowadzenia możliwości wystąpienia o podjęcie działania w Irlandii Północnej (Dz. U. L 416 z 11.12.2020, str. 11).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji  (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz. U. L 341 z dnia 16 grudnia 2015 r.),
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231),
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324)

  Przedmiot ochrony prawa w zakresie:

  • znaków towarowych,
  • wzorów przemysłowych lub wzorów użytkowych,
  • praw autorskich i pokrewnych,
  • patentów,
  • dodatkowych świadectw ochronnych,
  • ochrony odmian roślin,
  • nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych,
  • topografii układów scalonych,
  • nazw handlowych.

   

  Działania organów celnych przy zatrzymaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej

  Działanie "na wniosek"

  Do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie można złożyć wniosek o podjęcie działań przez organy celne w celu ochrony praw własności intelektualnej. Wniosek o podjęcie działań sporządza się na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1352/2013. Osobą uprawnioną do wniesienia wniosku jest właściciel prawa lub jej pełnomocnik, a także osoba uprawniona do używania praw własności intelektualnej.
  Pobierz wniosek o podjęcie działania (plik pdf 2597 KB)

  Pobierz wniosek o przedłużenie (plik pdf 1720 KB)

  Jeżeli w okresie obowiązywania ochrony przyznanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w wyniku kontroli celnej organ celny poweźmie uzasadnione podejrzenie, że towary naruszają prawa własności intelektualnej zatrzymuje te towary i zawiadamia o tym wnioskodawcę. Od dnia otrzymania takiego zawiadomienia wnioskodawca ma 10 dni roboczych na doręczenie organowi celnemu:

  • dokumentów umożliwiających zniszczenie towarów pod kontrolą organów celnych bez konieczności ustalania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone lub
  • dokumentów potwierdzających wszczęcie postępowania mającego ustalić, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone (w uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin zatrzymania towarów o kolejne 10 dni).

  Działanie "z urzędu"

  W przypadku gdy organy celne przed złożeniem wniosku przez posiadacza prawa lub przed jego uwzględnieniem, mają wystarczające powody, by podejrzewać, iż towary naruszają prawo własności intelektualnej, mogą zawiesić dopuszczenie towarów lub zatrzymać je przez okres 4 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia przez posiadacza prawa, aby umożliwić posiadaczowi prawa złożenie wniosku o podjęcie działań do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W wypadku gdy wniosek nie zostanie złożony organ celny zwalnia zatrzymane towary.
  Pobierz wniosek o podjęcie działania (plik pdf 2597 KB)

  Informacja dla właścicieli praw własności intelektualnej dotycząca kryteriów, jakie powinien spełniać wniosek o ochronę celną

  Pobierz dokument (plik pdf 208 KB)

  Dane kontaktowe

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Drugi Dział Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych
  ul. Erazma Ciołka 14a
  01-443 Warszawa

  Adres korespondencyjny:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  Numer telefonu: 22 510 46 76

  Numer faxu: 22 510 49 89

  Kontakt e-mail: icc2.ias.warszawa@mf.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.09.2017 Data publikacji: 12.09.2017 10:23 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 09:33
  Autor: Wawrzyniec Smoleń Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska